دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 41، زمستان 1396