دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 43، تابستان 1397، صفحه 267-542 
11. ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

صفحه 445-464

محمد سلمانی مقدم؛ حسن خدابنده لو؛ عباس درودی نیا؛ نگین سادات میرواحدی


13. شناخت و تحلیل امنیت اجتماعی در روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: استان اصفهان)

صفحه 483-503

مسعود صفری علی اکبری؛ کرم احمدیان فرد؛ حجت اله صادقی؛ سمیه غلامیان حسین آبادی