درباره نشریه

صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت -  گروه جغرافیا

مدیر مسئول : تیمور آمار

سردبیر : نصرالله مولائی هشجین

مدیر داخلی: عیسی پوررمضان

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت