اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

تیمور آمار

جغرافیا- برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

amariaurasht.ac.ir

سردبیر

نصرالله مولائی هشجین

جغرافیا- برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

nmolaeihiaurasht.ac.ir

مدیر داخلی

عیسی پوررمضان

جغرافیا- برنامه ریزی روستایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

pourramzaniaurasht.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

احمد پور احمد

جغرافیا-برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه تهران

apouraut.ac.ir

محمد تقی شیخی

جامعه شناسی استاد دانشگاه الزهرا

mtshykhiyahoo.com

سیدحسن مطیعی لنگرودی

جغرافیا- برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تهران

shmotieeut.ac.ir

نصرالله مولائی هشجین

جغرافیا- برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

nmolaeihiaurasht.ac.ir

مسعود مهدوی

جغرافیا- برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تهران

mahdavihajyahoo.com

تیمور آمار

جغرافیا- برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

amariaurasht.ac.ir

نادر زالی

شهرسازی دانشیار دانشگاه گیلان

nzaliguilan.ac.ir

محمد تقی رهنمایی

جغرافیا-برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه تهران

rahnemai1323yahoo.com

امیررضا کریمی آذری

معماری دانشیار گروه معماری دانشگاه گیلان

amirreza_karimiazeriguilan.ac.ir

پرویز رضائی

جغرافیا- اقلیم دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی

rezaeiiaurasht.ac.ir