پیوندهای مفید

دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت


استانداری گیلان


درگاه ملی آمار -مرکز آمار ایران


مجله مهندسی جغرافیایی سرزمین


دبیرخانه دومین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی