اطلاعیه1

اطلاعیه1

بسمه تعالی

اطلاعیه

 

مجله «مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از شماره 34 بهار 1395 موفق به دریافت درجه علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 3/18/192611 مورخ 1395/09/01 گردید. ضمن تبریک این موفقیت بزرگ و سپاسگزاری از تمامی دست اندرکاران دخیل در این موفقیت علمی و به منظور ارتقاءکیفیت مجله از شماره 36 (پاییز 1395) لازم است کلیه مقاله ها براساس راهنمای جدید مجله تدوین و تنظیم شده و جهت داوری و چاپ الکترونیکی وکاغذی پس از تایید داوران محترم مجله و تعیین شماره مجله ارسال گردد. بدیهی است که عدم رعایت راهنمای مذکور موجب عودت مقاله و تاخیر در داوری و چاپ خواهد شد