اطلاعیه2

ضمن تشکر از مشارکت فعال کلیه نویسندگان محترم مقالات، خواهشمند است از ارسال بیش از دو مقاله علمی-پژوهشی در هر فصل، به مجله خودداری فرمایید. مجله از داوری بیش از دو مقاله در هر فصل معذور می باشد.

سردبیر مجله