معرفی ویراستار انگلیسی

با توجه به لزوم تدوین چکیده مبسوط به زبان انگلیسی برای مقالات این مجله، دکتر قاسم آقاجان زاده کیاسی بعنوان ویراستار انگلیسی مورد قبول مجله معرفی می گردد.

چکیده کوتاه، مبسوط و منابع مقاله (فارسی و انگلیسی) جهت ویراستاری به ایشان ارسال می گردد، در صورتی که این موارد نیاز به اصلاح و تغییر 50 درصد یا بیش از آن داشته باشد هزینه ویراستاری از 25 تا 75 هزار تومان به عهده نویسنده خواهد بود در غیر این صورت برای ویراستاری معمول هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی شود و برعهده مجله است.

دکتر قاسم آقاجان زاده کیاسی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

ایمیل: aghajanzadeh1970[at]yahoo.com