نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، گروه جغرافیا، چالوس، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه جغرافیا، رشت، ایران

چکیده

امروزه نقش گردشگری به عنوان عامل مؤثر در ایجاد تحول در اقتصاد یک منطقه بر کسی پوشیده نیست از آنجا که پایه و اساس بسیاری از فعالیت­های گردشگری جذابیت­های طبیعی است، اکوتوریسم در کانون توجه محققین قرار دارد که به ارتباط متقابل انسان و محیط می­پردازد. اجرای پروژه­های اکوتوریسمی مستلزم شناسایی دقیق قابلیت­ها و تنگناهای آن مناطق می­باشد. از اینرو در این پژوهش، مکانیابی مناطق گردشگری منطقۀ دیلمان بر اساس توان اکولوژیکی و استعداد طبیعی آن صورت پذیرفته است. برای مکانیابی مناطق مورد نظر بر مبنای مدل اکولوژیک از داده­های مکانی برداری و رستری(شیب، جهت شیب، آفتابگیری، بافت خاک، پوشش گیاهی، دما و بارش) مورد نیاز و فن­آوری توانمند سامانه­های اطلاعات جغرافیایی جهت تحلیل داده­ها استفاده شده است. از آنجایی که زمان گردشگری در این منطقه غالباً در فصول گرم سال صورت می­پذیرد لذا از اطلاعات این فصول استفاده شده است. پس از تحلیل، با توجه به مدل اکولوژیکی توریسم و با در نظر داشتن شرایط طبیعی منطقه، مناطق گردشگری مستعد منطقۀ مورد مطالعه در زمین­های کم شیب، حواشی رودها و نزدیکی روستاهای محدوده قرار داشته و اکثر مناطق به جاده­های قابل دسترسی راه دارند. از این رو با توجه به شرایط منحصر به فرد طبیعی منطقه، توزیع متناسب مکان­های مستعد گردشگری و در نظر گرفتن تمهیدات لازم در سطح منطقه، می­توان اقتصاد بومی ناحیه را متحول ساخت. 

کلیدواژه‌ها