نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

با توجه به توان­های بالای گردشگری در مناطق عشایری، برنامه­ریزی در این زمینه، از جمله الزامات اساسی برای توسعه این جامعه است. در این خصوص، مکان یابی فضاهای مناسب گردشگری نقش مهمی در سایر مراحل برنامه ریزی گردشگری عشایر دارد. بر این اساس، هدف این مقاله مشخص نمودن مناسب ترین فضاها با استفاده از مدل TOPSIS و GIS برای ایجاد سایت های گردشگری عشایر در استان چهارمحال و بختیاری است. روش این تحقیق توصیفی -  تحلیلی و از نوع تحقیقات کاربردی است. لایه­های تاثیر گذار بر مکان­یابی سایت­های گردشگری عشایری مواردی همچون لایه زیست بوم­های عشایری، منابع و جاذبه­های گردشگری، ایل راه­های عشایری، کاربری اراضی، شبکه تلفن، نقاط روستایی، نقاط شهری، شبکه گاز، راه­های دسترسی، گسل­ها، شبکه برق سراسری، منابع آب و شیب را در بر می­گیرد. بر اساس نتایج بدست آمده، 10 نقطه استان واقع در شهرستان­های کوهرنگ، لردگان و اردل بالاترین امتیاز را بدست آورده­اند که بر اساس مدل تاپسیس کانون چلگرد در شهرستان کوهرنگ با شاخص  CIبرابر 816/0 بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. سایر کانون­های اولویت دار به ترتیب عبارتند از: شلیل (630/0)، بارز (541/0)، قلعه مدرسه (478/0)، صمصامی (426/0)، شیخ علیخان (423/0)، مازه سوخته (420/0)، هیرگان (381/0)، کری چهاربنیچه (374/0) و شرمک (266/0). با توجه به این اولویت بندی، سایر مراحل برنامه­ریزی توسعه گردشگری عشایر در این استان می­تواند بر اساس تجهیز و برنامه­ریزی این سایت­ها صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

Adabi, M., (2012). Rural tourism pathology with emphasis on culture-based tourism, Case study: Kan Solegan District. master thesis. Supervisor: Rezvani, M., Geography & rural planning field. University of Tehran, Tehran, Iran. (In Persian)

Ahmadi, A., Moahed, A., & Shojaian, A. (2011). Provide an optimal pattern of urban green space locations using GIS and AHP model, Case study: Tehran 7th zone. Quarterly Journal of Environment, 4(15), 147-162. (In Persian)

Aminbidokhti, A., Zargar, M., & Nazari, M. (2010). Strategic marketing blend in the tourism industr. Management of Strategic Studies,1 (3), 49-68. (In Persian)

Asadi Karam, R. (2016). An analysis of capacity understanding and strategic planning for tourism development, (Case study: The village of Delfard in Jiroft township). Studies of Human Settlement Planning, 11(37), 125-150.(In Persian)

Ashori, P., & Faryadi, Sh. (2010). Evaluating the ability of wildlife areas using multi-criteria analysis methods, Case study: Lavasan kochak district. Environmentalology. 36 (55), 1-12.(In Persian)

Bischoff, M., Klamroth, K. (2007). Two branch and bound methods for a generalized class of location-allocation problems. Technical Report, No. 313, In statute of Applied Mathematics, University of Erlangen Numberg.

England Research. (2005). Rural and farm tourism. Available on www.anobanini.ir.

Erfani, M., Ardakani, T., Sadegi, A., & Pahlavanravi, A. (2011). Location for centralized recreation in the semi-well with using a multivariate decision-making system, (Case study: Zabol township). Environmental Research, 2 (4), 41-50.(In Persian)

Gaderi, E. (2003). The Role of Rural Tourism in Sustainable Rural Development. Ph.D Thesis. Supervisor: RoknodinEftekhri, A. Geography and rural planning field. University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran. (In Persian)

Ganbari, S., Rezaei, S., & Mansori Danesh, M. (2013). Investigating the factors affecting the development of nomadic tourism using SWOT technique, Case study: Bakhtiare tirib. Quarterly Journal of Tourism, 3(10), 105-119. (In Persian)

Hardi, P., & Zdan, T. (1997). Assessing sustainable development: principles in practice.

Hoseini, A., Mobarhan Gasemabadi, F., Khoshdelan, M., & Mehri, A. (2016). Strategic analysis of tourism indicators, (Case study: Chaboksar city, Gilan province). Studies of Human Settlement Planning, 11(36), 129-147.(In Persian)

Iranian Nomadic Organization. (2005). Infra sector document for the development of nomadic society in the country. Deputy of development and civil. (In Persian)

Jozi, A., Shafiee, M., & Safarian, SH. (2015). Application of multi-criteria decision-making methods in environmental risk analysis of protected areas, (Case study: Heleh region in Boshehr province). Environmental Research, 6 (11), 37-48. (In Persian)

Kalantari, Kh. (2013). Planning quantitative models (regional, urban and rural). Tehran: Tarh & Manzar Publication. (In Persian)

Khaledi, SH., Monshizadeh, R., Rika, J., Khaledi, Sh., & Khaledi, Sh. (2011). Feasibility study of agro-ecotouristic tourist attraction in rural development with emphasis on cherry gardens and use of SWOT model, Case study: Small Lavasanat Village. Applied Geoscience Research, 11(23), 7-23. (In Persian)

Khodabakhshi, Z. (2006). Analysis of urban land use planning using geographic information system (GIS), Case study: Neyshabour city district. Master's Thesis. Supervisor: Saraee, M. Geography and urban planning field. Yazd University, Yazd, Iran. (In Persian)

Lotfi, H., Moradi, A., Khalifeh, A., & Hagigi Motlag, Z. (2016). Explaining tourism effects on rural sustainability, (Case study: village of Shemshak in Tehran province). Studies of Human Settlement Planning, 11 (37), 129-147.(In Persian)

Management and Planning Organization. (2011). Perspective of the Islamic Republic of Iran on the horizon of 2025.Tehran, Management and Planning Organization. (In Persian)

Moshiri, R., (1993). Nominating geography (basics and Iran). Tehran: Samt Publication. (In Persian)

Nomadic office of Chaharmahal va Bakhtiari province. (2015). New settlement of nomads in Chaharmahal & Bakhtiari province.  Office of studies and planning. (In Persian)

Nari misa, S., Nabavi, M., & Sadati poor, M. (2011). Assessment of ecological capability of Sajafi area using GIS and fuzzy logic. Environmental Research, 2 (4), 29-40.(In Persian)

Oppermann, M. (1996). Rural tourism in Southern Germany. Annals of tourism research, 13, (1).

PapoliYazdi, M.H., & Rajabi Sanajerdi, H. (2003). Theories of the city and the surrounding area. Tehran: Samt Publication.(In Persian)

PapoliYazdi, M.H., & Sagaei, M. (2007). Tourism, Nature and Concepts. Tehran: Samt Publication.(In Persian)

Poormohamadi, M. (2003). Urban land use planning. First Edition, Tehran: Samt Publication. (In Persian)

Rezaei, P. (2016). Introduction to planning of tourism complexes in Iran.Yazd: Yazd University Publication. (In Persian)

Rezaei, P. (2016). Study of the establish new settlements from nomadic settlement policy, Case study: Chaharmahal &bakhtiari province). Ph.D Thesis., Supervisor: Mahdavi,M. Geography and rural planning field. University of Tehran, Tehran. (In Persian)

Rezvani, M. (2008). Development of rural tourism with a sustainable tourism approach. Tehran: Tehran University Publication. (In Persian)

Roknodin Eftekhari, A., Poor Taheri, M., & Agha Mohamadi, M. (2011). The role of tourism sample areas in the development of nomadic areas, Case study: Alvand tourism sample area in Hamedan. Tourism and Development Quarterly, 1(1), 59-75. (In Persian)

Ruiz Puente, C., Diego, M., Ortiz, J., Hernando, M., & Hernaez, P. (2007). The development of a new methodology based on GIS and Fuzzy logic to locate sustainable industrial areas. 10th AGILE International Conference on Geographic Information Science. Aalborg University. Denmark.

Shakeri zadeh, E., & Mahdavee, F. (2015). Determination of ecological capability and power of Rudan city for ecotourism with using multi-criteria decision making method. Natural Geography Research, 47(2), 332-337.(In Persian)

Shakoor, A,. & Rezaei, M. (2010). Study of economic patterns of production in Firouzabad, Qashqai, and their tendency to change the prevalence of livelihoods. New Attitudes in Human Geography, 1(6), 123-134. (In Persian)

Shojaee, M., Torab ahmadi, M., & Mahshid, Monzavi. (2013). Assessing the capability of landscapes that are prone to ecotourism development, Case study: Gom province), Geospatial Space Magazine, Third Year, 3 (9), 82-65.(In Persian)

Shokri, V., (2005). Tourism in Sustainable Rural Development. Collection of articles of the first conference on the role of tourism industry in the development of Mazandaran, Renaissance publisher, 216-231, Tehran. (In Persian)

Soleimani, A. (2003). The role of tribes in the order and security of the borders. Quarterly Journal of Law Enforcement Golestan, 4 (15), 57-79. (In Persian)

Soteriades, M. (2002). Tourism and environment in rural areas, Available on: www.fund.acbe/prelude .

Statistical Center of Iran. (2009). Results of census of nomads in 2008.Tehran: Statistical Center of Iran. (In Persian)

Szabo, B. (2005). Rural tourism as alternative income source for rural areas along the Hortobagy. Journal of Agricultural Economics. 20 (11), 179-190.

Vigi, Ch., (2000). Tourism in a Comprehensive Perspective, translation by Parsaeian, A., & Arabi, M. Tehran: Office of Cultural Studies. (In Persian)

Ziaee nejad, H., Poor khabaz, H., & Farokhian, F. (2015). Land suitability assessment for tourism with using GIS, (Case study: Tang solak region in Kohgiloye& Boirahmad province). Environmental Research, 6(11), Spring and Summer 2015, 99-108.(In Persian)

Ziari, K., (2008). Urban Land Use Planning. (First Edition), Yazd: Yazd University Publication. (In Persian)

Ziari, Y. & Khodadadi, R. (2009). Development of tourism and its role in creating employment in Semnan province. Proceedings of the National Conference on Tourism, Sustainable Development and Employment, 86-112. (In Persian)