دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 50، بهار 1399، صفحه 1-332 
21. تحلیل تقسیمات سیاسی- اداری استان گیلان براساس سازماندهی سیاسی فضای کشور

صفحه 317-332

رضوان نظری؛ یوسف زین العابدین؛ سید احمد خادم الحسینی؛ حجت مهکویی